Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste
Chỉ thị của EU về chất thải bao bì và bao bì (94/62 / EC) hạn chế sự hiện diện của một số kim loại nặng trong bao bì (Hg, Pb, Cr6 +, Cd) với mục tiêu bảo vệ môi trường khỏi các chất và vật liệu nguy hiểm. Chỉ thị Bao bì EU cũng bao gồm các yêu cầu đăng ký, báo cáo và tái chế ở mỗi quốc gia thành viên EU nơi một công ty được coi là nhà sản xuất. Phạm vi Chỉ thị EU này bao gồm tất cả các chất thải bao bì gia dụng, thương mại và công nghiệp tại thị trường Liên minh Châu Âu.
Đồ chơi gỗ xuất khẩu châu Âu ngoài việc đạt tiêu chuẩn E71-3 phải tuân thủ Directive 94/62/EC. Các thành phần trong gói bao bì, kể cả các chi tiết đồ chơi nằm trong bao bì, hàm lượng kim loại nặng (Hg, Pb, Cr6 +, Cd) phải trong giới hạn cho phép

Sơn an toàn cho đồ chơi gỗ của ETA - KHÔNG CÓ KIM LOẠI NẶNG
(Hg, Pb, Cr6 +, Cd) - đáp ứng Directive 94/62/EC và tiêu chuẩn Châu Âu EN71-3 : 2013 + A1:2014.
9462EC