Quy trình thi công sơn nhám trên polyeste

Giấy nhám sử dụng: Nhám 180 - 240; Xả thật kỹ vật liệu.   ·


Bước 1 : SƠN MEN lót trắng

       Tỉ lệ pha :   Sơn men lót trắng :   Đóng rắn sơn men : 3 - 2
                                      

CÁCH SỬ DỤNG
- Cân đúng tỉ lệ
- Khuấy mạnh đều hoặc lắc mạnh đều  từ 3 - 5 phút
- Sử dụng sau 10 phút
- Thời gian sử dụng: 2 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 30 phút
- Khô cứng: 2 - 3 giờ
- Khô hoàn toàn: 8 - 10 giờ 

  · Giấy nhám sử dụng: Nhám 240 – 320; Xả thật đều bề mặt

Bước 2 : sơn nhám lần 1 các màu

        Tỉ lệ pha:  sơn nhám lần 1 :  đóng rắn sơn nhám lần 1 : 3 - 2
                                   

CÁCH SỬ DỤNG

- sau khi sơn nhám lần 1 các màu, sơn liền lớp sơn nhám lần 2 các màu

Bước 3 : sơn nhám lần 2 các màu

        Tỉ lệ pha:  sơn nhám lần 2 :  đóng rắn sơn nhám lần 2 : 3 - 1
                                   

CÁCH SỬ DỤNG

- Cân đúng tỉ lệ

- Thời gian sử dụng: 4 giờ

THỜI GIAN KHÔ
- Không bám bụi: 5 phút
- Khô cứng: 6 giờ
- Khô hoàn toàn: 24 giờ