TCVN 6238-3: 2011 (An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.)

TCVN 6238-3: 2011 (An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.)
- Tải TCVN 6238-3:2011 tại đây
- Thay thế: TCVN 6238-3:2008
- Tóm tắt: TCVN 6238-3: 2011 là một trong những tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của bộ tiêu chuẩn QCVN 3:2017. Tiêu chuẩn này quy định mức chấp nhận được tối đa, phương pháp lấy mẫu và chiết trước khi phân tích sự xâm nhập của các độc tố antimon, asen, cadimi, crom, chì, thuỷ ngân và selen từ các vật liệu làm đồ chơi và từ các phần của đồ chơi, trừ các vật liệu không tiếp xúc được.
Các vật liệu được cho là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này nếu kết quả phân tích đã được điều chỉnh của các mức thôi nhiễm của các nguyên tố độc hại nhỏ hơn hoặc bằng giá trị nêu tại Bảng 1.
Bảng 1 – Mức thôi nhiễm chấp nhận được tối đa của một số nguyên tố độc hại từ vật liệu đồ chơi

Vật liệu đồ chơi

Nguyên tố

Sb

As

Ba

Cd

Cr

Pb

Hg

Se

Bất kỳ vật liệu đồ chơi nào nêu trong Điều 1 (loại trừ đất sét nặn và sơn bằng tay)

60

25

1000

75

60

90

60

500

Đất sét nặn và sơn bằng tay

60

25

250

50

25

90

25

500


Sơn an toàn cho đồ chơi gỗ của ETA đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6238-3: 2011 (An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.)